Vedtægter

Vedtægter: DLG.Vedtægter.rev.12.3.2021.ren

Vedtægter

 • 1 Oprettelse, navn og hjemsted

Dansk Lymfomgruppe (DLG) er oprettet af Dansk Hæmatologisk Selskab (DHS).
Dansk Lymfomgruppe’s officielle navn er “Dansk Lymfomgruppe”
DLG har hjemmesiden: www.lymphoma.dk

 • 2 Formål

DLG har til formål multidisciplinært:

 • At fremme forskning indenfor epidemiologi, biologi, diagnostik og behandling af malignt lymfom.
 • At danne basis for klinisk kontrollerede undersøgelser – nationalt og internationalt
 • At få overblik over epidemiologiske og demografiske forhold gældende malignt lymfom på basis af populationsbaseret registrering af alle nydiagnosticerede patienter i Danmark
 • Løbende at kvalitetssikre diagnostik og behandling af malignt lymfom
 • At udarbejde og løbende revidere nationale guidelines for diagnostik og behandling af malignt lymfom, således at de til enhver tid lever op til internationale standarder.
 • At skabe og vedligeholde et fagligt netværk såvel nationalt som internationalt
 • 3 Ejerforhold

DLG er en privat organisation, som er forankret i DHS.

 • 4 Organisation og ledelse

DLG ledes af en bestyrelse, der refererer til DHSs generalforsamling, og til DLG plenum
Databasen LYFO er knyttet til DLG og har egne vedtægter. “Ansvaret for databasens faglige indhold og udarbejdelse af årsrapporter ligger hos DLG ”

 • 4.1 Bestyrelsen

Bestyrelsen vælges af DHSs generalforsamling, efter indstilling fra DLGs plenum, og består af i alt 11-13 medlemmer, heraf 10-11 medlemmer fra hæmatologiske afdelinger. Der tilstræbes repræsentation fra både centerafdelinger og andre hæmatologiske afdelinger, ligesom der tilstræbes repræsentation fra alle regioner.
1 patolog (vælges af patologiudvalget)

1 stråleonkolog (vælges af radioterapi udvalg)

1 billeddiagnostiker (vælges af billediagnostik udvalg)
Alle medlemmer af bestyrelsen skal til daglig beskæftige sig med diagnostik og/eller behandling af patienter med malignt lymfom.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 5 medlemmer er tilstede.
Beslutninger træffes ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Halvdelen af bestyrelsens medlemmer er på valg hvert 2. år og kan genvælges. Formanden er imidlertid valgt for en 4-årig periode jævnfør afsnit 4.2.
Bestyrelsen holder møde mindst hvert halve år. Mindst en gang årligt skal mødet indeholde en status over hvert af punkterne nævnt under formålsparagraffen samt en statusrapport over databasen LYFO.
Bestyrelsen indkalder til halvårlige plenummøder.
Ved DLGs repræsentation i andre nationale eller internationale grupper udpeger bestyrelsen gruppens repræsentanter indenfor eller udenfor bestyrelsens medlemskreds.

Repræsentanter til Nordisk Lymfomgruppe´s arbejdsgruppe udpeges af de relevante danske arbejdsgrupper og godkendes af bestyrelsen. Der stiles imod at have to danske repræsentanter i hver arbejdsgruppe, som er ansat på to forskellige afdelinger. Der anbefales, at man ikke er medlem af flere arbejdsgrupper.

Formanden for DLG er en af de to danske repræsentanter for Nordisk Lymfomgruppes koordinerende gruppe (NLG CG). Den anden repræsentant i NLGs CG vælges af bestyrelsen og må ikke være ansat på samme afdeling som formanden.

 • 4.2 Formandskabet

Bestyrelsen vælger af sin kreds en formand, en sekretær og en kasserer.
Formanden er valgt for en periode på 4 år og kan genvælges for yderligere 4 år. Sekretæren og kassereren er valgt for en periode på 2 år og kan genvælges. Formand og sekretær vælges forskudt. Formanden er daglig leder af DLG. Formanden er kontaktperson til nationale og internationale grupper, men kan ikke indgå bindende aftaler uden bestyrelsens godkendelse. Formanden er desuden mødeleder ved møderne i bestyrelsen såvel som i plenum.
Sekretæren og kassereren bistår formanden med den daglige ledelse og sekretæren udarbejder referat af bestyrelsesmøderne.
Bestyrelsen aflægger hvert år skriftlig og mundtlig beretning for DLG’s aktiviteter til generalforsamlingen for DHS og aflægger skriftlig beretning til DMCG.

 • 4.3 Plenum

Plenum udgør selve lymfomgruppen. I plenum afholdes åbne faglige møder, hvor alle med interesse for malignt lymfom kan deltage. Firmarepræsentanter kan deltage i plenummøderne, men har ikke stemmeret og kan ikke deltage i udvalgsarbejde.
Det tilstræbes, at det ene årlige plenummøde har internationale og det andet nationale bidrag.
Plenum er et forum for nye ideer/opgaver, igangværende projekter og aktiviteter, herunder rapportering fra udvalg. Dagsorden for plenummøderne udarbejdes af bestyrelsen.
Dagsorden udsendes via e-mail senest 30 dage før plenum. Dagsorden udsendes som e-mail til alle DHSs medlemmer og til alle på DLG’s e-mail liste. Dagsorden findes også på DLG’s hjemmeside.

 • 4.4 Udvalg

DLG nedsætter permanente udvalg.
Bestyrelsen tager initiativ til udarbejdelse af udvalgenes kommissorier.
Bestyrelsen kan vælge medlemmer til et udvalg, som ikke er medlem af bestyrelsen eller ikke er medlem af DHS.
Følgende områder dækkes af permanente udvalg:

 

 1. database styregruppe
 2. patologi udvalg
 3. billeddiagnostik udvalg

4.-radioterapiudvalg. (erstatter protonstråleterapi udvalget)

Retningslinjer udvalg for hver lymfomundertype:

 

 1. diffust storcellet B-celle lymfom
 2. follikulært lymfom,
 3. Hodgkin lymfom,
 4. Mb.Waldenstrøm,
 5. Burkitt lymfom
 6. marginalzone lymfom,

11.CLL,

 1. Primært CNS lymfom,
 2. posttransplantations lymfom
 3. T-celle lymfom,
 4. mantle celle lymfom,
 5. sjældne lymfatiske leukæmier.

Hvert retningslinje udvalg består af læger, der er ansat på hæmatologiske afdelinger og dagligt beskæftiger sig med den pågældende lymfomsygdom, en patolog samt 1-2 repræsentanter fra andre relevante specialer, som fx onkologi, billeddiagnostik og andre, for lymfomundertypen relevante specialer. Retningslinjer udarbejdes af retningslinje udvalgets medlemmer. Udover godkendelsen af udvalgets medlemmer skal hver retningslinjer fagligt godkendes af bestyrelsen inden administrativ godkendelse af Retningslinjesekretariatet.

Formand for de permanente udvalg vælges af udvalgets medlemmer og godkendes af bestyrelsen. Formand for de permanente udvalg vælges for en periode på 2 år og kan genvælges.

Der henstilles, at man er kun formand for et udvalg, medmindre der er specielle forhold, der taler for andet og bestyrelsen har givet dispensation til formandskabet for flere arbejdsgruppe.

 1. Finansiering

Udgifter i forbindelse med bestyrelses- og udvalgsmøder søges dækket af ansættelsesstedet. Alternativt kan udgifterne dækkes af DLG.
DLG må ikke foruddiskontere udgifter større end DLGs kassebeholdning uden forhåndsgodkendelse fra DHS.
DLG aflægger årligt regnskab på DHS’s generalforsamling. Regnskabet revideres af DHS’s revisorer.

 • 6. Vedtægtsændringer

Forslag til ændringer af vedtægterne indstilles af DLG’s bestyrelse til DHS. Vedtægtsændringer skal godkendes af DHS´s generalforsamling i henhold til gældende regelsæt i DHS.

Vedtaget på DHS’s generalforsamling den 14.03.2003. Senest revideret ved generalforsamlingen den 12.03. 2021.